Chia sẻ
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X
Tác giả : Lê An Tư
Phát hành bởi : Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành : 2006
Tem trưng bày
Qua 76 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 9 kỳ Đại hội để kiểm điểm, đánh giá về kết quả của những chủ trương đường lối, quyết sách quan trọng trong từng thời điểm phát triển của Cách mạng Việt Nam với vai trò là người lãnh đạo và người chiến sĩ tiên phong của mọi tầng lớp nhân dân lao động nước ta.

Nhằm tuyên truyền cho Đại hội, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”. Bộ tem thể hiện hình ảnh Bác ngời sáng thể hiện một nhân cách cao đẹp, một tư tưởng vĩ đại, đúng như lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Người đã lựa chọn con đường đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin để giải phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Đại hội X dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển bền vững.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 03/02/2006 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X
Tác giả:  Lê An Tư
Phát hành bởi: Bưu điện Việt Nam
Năm phát hành: 2006
Tác giả : Lê An Tư
Tem trưng bày
Qua 76 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 9 kỳ Đại hội để kiểm điểm, đánh giá về kết quả của những chủ trương đường lối, quyết sách quan trọng trong từng thời điểm phát triển của Cách mạng Việt Nam với vai trò là người lãnh đạo và người chiến sĩ tiên phong của mọi tầng lớp nhân dân lao động nước ta.

Nhằm tuyên truyền cho Đại hội, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”. Bộ tem thể hiện hình ảnh Bác ngời sáng thể hiện một nhân cách cao đẹp, một tư tưởng vĩ đại, đúng như lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Người đã lựa chọn con đường đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin để giải phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Đại hội X dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển bền vững.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 03/02/2006 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 2007
Tết trồng cây Tem bán Năm phát hành: 1981
Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem bán Năm phát hành: 1975
Trang 1 2 3 4