Chia sẻ
45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014)
Tác giả : Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Quân đội nhân dân
Năm phát hành : 2014
Sách trưng bày
Trước lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người suốt đời cống hiến, phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Cho đến ngày nay, Di chúc của Người vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Bác đi xa, cũng là 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Công ty Cổ phần phát triển Văn hóa Thăng Long phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách này nhằm cung cấp cho bạn đọc về chi tiết hoàn cảnh ra đời, các bản bút tích, giá trị về lý luận và thực tiễn của Di chúc, đồng thời nêu những vấn đề tiếp tục thực hiện Di chúc trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.
Bạn chưa đang nhập
45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014)
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi: NXB Quân đội nhân dân
Năm phát hành: 2014
Tác giả : Nhiều tác giả
Sách trưng bày
Trước lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người suốt đời cống hiến, phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Cho đến ngày nay, Di chúc của Người vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Bác đi xa, cũng là 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Công ty Cổ phần phát triển Văn hóa Thăng Long phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách này nhằm cung cấp cho bạn đọc về chi tiết hoàn cảnh ra đời, các bản bút tích, giá trị về lý luận và thực tiễn của Di chúc, đồng thời nêu những vấn đề tiếp tục thực hiện Di chúc trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.
Sách cùng chuyên mục
Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sách bán NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Tư cách người cách mạng Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Lịch sử nước ta Sách trưng bày NXB: Trẻ
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 14 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 13 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 12 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 11 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 10 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Sách xem nhiều