Chia sẻ
Tư cách người cách mạng
Tác giả : Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành : 2013
Sách trưng bày
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đồng thời, Người luôn là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Để nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư cách người cách mạng, gồm sáu tác phẩm quan trọng nhất của Bác về đạo đức cách mạng, trong thời gian từ năm 1927 đến năm 1969. Đây là những tác phẩm vô giá về đạo đức cách mạng mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, qua đó chúng ta càng thêm khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Người bởi những điều Người đã từng dự báo và chỉ ra từ rất lâu cho cán bộ, đảng viên đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Bạn chưa đang nhập
Tư cách người cách mạng
Tác giả:  Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành: 2013
Tác giả : Hồ Chí Minh
Sách trưng bày
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đồng thời, Người luôn là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Để nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tư cách người cách mạng, gồm sáu tác phẩm quan trọng nhất của Bác về đạo đức cách mạng, trong thời gian từ năm 1927 đến năm 1969. Đây là những tác phẩm vô giá về đạo đức cách mạng mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, qua đó chúng ta càng thêm khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Người bởi những điều Người đã từng dự báo và chỉ ra từ rất lâu cho cán bộ, đảng viên đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Sách cùng chuyên mục
Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sách bán NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Lịch sử nước ta Sách trưng bày NXB: Trẻ
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 14 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 13 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 12 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 11 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 10 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 9 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Sách xem nhiều