Chia sẻ
Đảng và Bác Hồ từ Điện Biên đến đại thắng mùa xuân 1975
Tác giả : TS. Lê Trung Nguyệt
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2015
Sách trưng bày
Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ tới toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh là quá trình trưởng thành và phát triển tới đỉnh cao của đường lối cách mạng cùng sự lãnh đạo quyết đoán, tài tình và sáng suốt của Đảng trong bối cảnh quốc tế hết sức khó khăn và phức tạp.
Cuốn sách được biên soạn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng và 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ cách tiếp cận sự kiện và văn bản lịch sử theo trình tự thời gian và giới hạn không gian, sự lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được tác giả làm rõ, từ đó khẳng định tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo chỉ đạo chiến lược cách mạng linh hoạt, quyết đoán, kịp thời của Đảng và Bác Hồ. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý giá cho các em học sinh, sinh viên, người nghiên cứu,… và tất cả những ai yêu thích lịch sử dân tộc Việt Nam.
Bạn chưa đang nhập
Đảng và Bác Hồ từ Điện Biên đến đại thắng mùa xuân 1975
Tác giả:  TS. Lê Trung Nguyệt
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2015
Tác giả : TS. Lê Trung Nguyệt
Sách trưng bày
Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ tới toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh là quá trình trưởng thành và phát triển tới đỉnh cao của đường lối cách mạng cùng sự lãnh đạo quyết đoán, tài tình và sáng suốt của Đảng trong bối cảnh quốc tế hết sức khó khăn và phức tạp.
Cuốn sách được biên soạn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng và 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ cách tiếp cận sự kiện và văn bản lịch sử theo trình tự thời gian và giới hạn không gian, sự lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được tác giả làm rõ, từ đó khẳng định tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo chỉ đạo chiến lược cách mạng linh hoạt, quyết đoán, kịp thời của Đảng và Bác Hồ. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý giá cho các em học sinh, sinh viên, người nghiên cứu,… và tất cả những ai yêu thích lịch sử dân tộc Việt Nam.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục