Chia sẻ
Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả : GS Đỗ Quang HưngTS. Đỗ Văn Khoan
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2011 Đã hết hàng
99,000
99,000
Bác Hồ kính yêu không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, danh nhân văn hóa của nhân loại mà còn là người sáng lập và chỉ đạo báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, theo dòng chảy của cách mạng, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tử tưởng của Bác Hồ kính yêu.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ kính yêu ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911), 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925), cuốn sách “Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” được tổ chức biên soạn và xuất bản. Cuốn sách giới thiệu tỉ mỉ tình hình ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt nam, từ những ngày đầu, và phát triển liên tục cho đến ngày nay, và vai trò to lớn, có tính quyết định, mở đường khai lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đó.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả:  GS Đỗ Quang HưngTS. Đỗ Văn Khoan
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2011
99,000 đ
Tác giả : GS Đỗ Quang HưngTS. Đỗ Văn Khoan
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Bác Hồ kính yêu không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, danh nhân văn hóa của nhân loại mà còn là người sáng lập và chỉ đạo báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, theo dòng chảy của cách mạng, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tử tưởng của Bác Hồ kính yêu.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ kính yêu ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911), 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925), cuốn sách “Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” được tổ chức biên soạn và xuất bản. Cuốn sách giới thiệu tỉ mỉ tình hình ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt nam, từ những ngày đầu, và phát triển liên tục cho đến ngày nay, và vai trò to lớn, có tính quyết định, mở đường khai lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đó.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục