Chia sẻ
Cách mạng tháng tám năm 1945 - Sự kiện, hình ảnh và ký ức
Tác giả : Đỗ Hoàng LinhNguyễn Văn DươngVũ Thị Kim Yến
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2015
Sách trưng bày
Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử nhân loại, chỉ có những cuộc cách mạng vô sản mới có thể đáp ứng đồng thời nhiều đòi hỏi của lịch sử mang tính thời đại. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã thực hiện đồng thời ba chức năng lịch sử: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức) tập hợp những tư liệu quý giá, những hình ảnh sống động để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Nội dung cuốn sách góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ đó nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới của nhân dân Việt Nam.
Bạn chưa đang nhập
Cách mạng tháng tám năm 1945 - Sự kiện, hình ảnh và ký ức
Tác giả:  Đỗ Hoàng LinhNguyễn Văn DươngVũ Thị Kim Yến
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2015
Tác giả : Đỗ Hoàng LinhNguyễn Văn DươngVũ Thị Kim Yến
Sách trưng bày
Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử nhân loại, chỉ có những cuộc cách mạng vô sản mới có thể đáp ứng đồng thời nhiều đòi hỏi của lịch sử mang tính thời đại. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã thực hiện đồng thời ba chức năng lịch sử: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức) tập hợp những tư liệu quý giá, những hình ảnh sống động để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Nội dung cuốn sách góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ đó nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới của nhân dân Việt Nam.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục