Chia sẻ
40 năm học tập và thực hiện di chúc Bác Hồ - Ngành Thông tin và Truyền thông làm theo lời Bác dạy
Tác giả : Bộ Thông tin và Truyền thông
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2009
Sách trưng bày
Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt Nam đã ra đi về thế giới người hiền. Người mất đi, nhưng tư tưởng, tình cảm và sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Những lời Người để lại trong Di chúc là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta trong 40 năm qua. Đó là một di sản tinh thần vô giá không chỉ của toàn thể dân tộc Việt Nam mà còn của toàn nhân loại.
Nhân dịp 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách được NXB Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và các nhà khoa học,… tổ chức biên soạn, xuất bản. Nội dung sách được sưu tầm những tư liệu nghiên cứu về giá trị lý luận và thực tiễn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lời dạy sâu sắc của Người với ngành Thông tin và Truyền thông. Từ những giá trị lý luận và thực tiễn đó, toàn ngành cùng nhau phấn đấu khắc phục khó khắn vượt qua thách thức, phát huy nội lực, nắm vững thời cơ, đưa ngành Thông tin và Truyền thông trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bạn chưa đang nhập
40 năm học tập và thực hiện di chúc Bác Hồ - Ngành Thông tin và Truyền thông làm theo lời Bác dạy
Tác giả:  Bộ Thông tin và Truyền thông
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2009
Tác giả : Bộ Thông tin và Truyền thông
Sách trưng bày
Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt Nam đã ra đi về thế giới người hiền. Người mất đi, nhưng tư tưởng, tình cảm và sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Những lời Người để lại trong Di chúc là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta trong 40 năm qua. Đó là một di sản tinh thần vô giá không chỉ của toàn thể dân tộc Việt Nam mà còn của toàn nhân loại.
Nhân dịp 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách được NXB Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và các nhà khoa học,… tổ chức biên soạn, xuất bản. Nội dung sách được sưu tầm những tư liệu nghiên cứu về giá trị lý luận và thực tiễn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lời dạy sâu sắc của Người với ngành Thông tin và Truyền thông. Từ những giá trị lý luận và thực tiễn đó, toàn ngành cùng nhau phấn đấu khắc phục khó khắn vượt qua thách thức, phát huy nội lực, nắm vững thời cơ, đưa ngành Thông tin và Truyền thông trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục