Chia sẻ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả : PGS.TS Lê Văn Yên
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2019
Sách trưng bày
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc. Nội dung cuốn sách cung cấp những thông tin phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mới quan hệ đoàn kết quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới và tổ chức kết hợp đoàn kết quốc tế; Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời khẳng định ý nghĩa, vai trò của những quan điểm này trong giai đoạn hiện nay; Phân tích giá trị thực tiễn tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc; Phân tích rõ mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Bạn chưa đang nhập
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả:  PGS.TS Lê Văn Yên
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2019
Tác giả : PGS.TS Lê Văn Yên
Sách trưng bày
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc. Nội dung cuốn sách cung cấp những thông tin phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mới quan hệ đoàn kết quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới và tổ chức kết hợp đoàn kết quốc tế; Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời khẳng định ý nghĩa, vai trò của những quan điểm này trong giai đoạn hiện nay; Phân tích giá trị thực tiễn tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc; Phân tích rõ mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục