Chia sẻ
Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả : PGS, TS Lê Văn Yên
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2019
Sách trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người có phương pháp làm việc mẫu mực và khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường kiên trì tự học tập, tự nghiên cứu, Người đã có được trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu sắc.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuốn sách đã được PGS, TS. Lê Văn Yên biên soạn và NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản. Nội dung cuốn sách dựa trên những bài nói, bài viết của Người, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người, để cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Người, từ đó giúp bạn đọc hiểu biết thêm, suy ngẫm và quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bạn chưa đang nhập
Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:  PGS, TS Lê Văn Yên
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2019
Tác giả : PGS, TS Lê Văn Yên
Sách trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người có phương pháp làm việc mẫu mực và khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường kiên trì tự học tập, tự nghiên cứu, Người đã có được trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu sắc.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuốn sách đã được PGS, TS. Lê Văn Yên biên soạn và NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản. Nội dung cuốn sách dựa trên những bài nói, bài viết của Người, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người, để cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Người, từ đó giúp bạn đọc hiểu biết thêm, suy ngẫm và quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục