Chia sẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga
Tác giả : Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành : 2013
Sách trưng bày
Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga viết về những năm tháng học tập và làm việc của Bác, từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin, trở thành người cộng sản, hoạt động trên đất nước của Lênin trong những năm 1923-1924, 1927, 1934-1938, các chuyến đi thăm Liên Xô khi Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hình ảnh của Người trong lòng nước Nga ngày nay. Cuốn sách gồm năm phần:
Phần thứ nhất: Những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Cách mạng Tháng Mười
Phần thứ hai: Lần đầu tiên đến đất nước Lênin
Phần thứ ba: Hai lần trở lại Tổ quốc cách mạng: 1927, 1934
Phần thứ tư: Với đất nước Liên Xô trong những năm 1950-1969
Phần thứ năm: Hồ Chí Minh trong lòng nước Nga
Với sự phong phú về tài liệu và hình ảnh, cuốn sách sẽ là món quà có ý nghĩa giúp đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những năm tháng hoạt động sôi nổi của Bác Hồ - một người yêu nước chân thành, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một học trò trung thành, xuất sắc của Lênin và một kiến trúc sư vĩ đại của tình hữu nghị Việt - Xô.
Bạn chưa đang nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga
Tác giả:  Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành: 2013
Tác giả : Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh
Sách trưng bày
Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga viết về những năm tháng học tập và làm việc của Bác, từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin, trở thành người cộng sản, hoạt động trên đất nước của Lênin trong những năm 1923-1924, 1927, 1934-1938, các chuyến đi thăm Liên Xô khi Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hình ảnh của Người trong lòng nước Nga ngày nay. Cuốn sách gồm năm phần:
Phần thứ nhất: Những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Cách mạng Tháng Mười
Phần thứ hai: Lần đầu tiên đến đất nước Lênin
Phần thứ ba: Hai lần trở lại Tổ quốc cách mạng: 1927, 1934
Phần thứ tư: Với đất nước Liên Xô trong những năm 1950-1969
Phần thứ năm: Hồ Chí Minh trong lòng nước Nga
Với sự phong phú về tài liệu và hình ảnh, cuốn sách sẽ là món quà có ý nghĩa giúp đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những năm tháng hoạt động sôi nổi của Bác Hồ - một người yêu nước chân thành, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một học trò trung thành, xuất sắc của Lênin và một kiến trúc sư vĩ đại của tình hữu nghị Việt - Xô.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục