Chia sẻ
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà
Tác giả : TS Nguyễn Văn Khoan
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2019
Sách trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Bác là tấm gương sáng về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời cho toàn Đảng, toàn dân ta cùng các thế hệ mai sau phấn đấu học tập, noi theo.
Cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” được tác giả TS. Nguyễn Văn Khoan sưu tầm biên soạn từ các thông tin tổng hợp qua các sách báo, các bài viết, lời kể của các nhân chứng về những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ. Nội dung cuốn sách là những bài viết ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân, để từ đó giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối cuốn sách được lan tỏa và được người đọc tiếp nhận dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi.
Bạn chưa đang nhập
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà
Tác giả:  TS Nguyễn Văn Khoan
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2019
Tác giả : TS Nguyễn Văn Khoan
Sách trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Bác là tấm gương sáng về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời cho toàn Đảng, toàn dân ta cùng các thế hệ mai sau phấn đấu học tập, noi theo.
Cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” được tác giả TS. Nguyễn Văn Khoan sưu tầm biên soạn từ các thông tin tổng hợp qua các sách báo, các bài viết, lời kể của các nhân chứng về những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ. Nội dung cuốn sách là những bài viết ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân, để từ đó giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối cuốn sách được lan tỏa và được người đọc tiếp nhận dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục