Chia sẻ
Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh (Từ yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ)
Tác giả : GS Phong Lê
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2019
Sách trưng bày
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Di chúc, và 100 năm Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xây, cuốn sách được chính tác giả, GS. Phong Lê lựa chọn trong những nghiên cứu của mình trong nhiều chục năm qua theo một chủ đề xuyên suốt: các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo cấu trúc từ xa đến gần, từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh của Người khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam  năm 1919 đến Di chúc năm 1969; và từ Di chúc 1969 cho đến năm 2019 đã được 100 năm. Một trăm năm đó đã bao quát hết thảy sự nghiệp thiêng liêng, cuộc đời vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non song ta, đất nước ta”.
Bạn chưa đang nhập
Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh (Từ yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ)
Tác giả:  GS Phong Lê
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2019
Tác giả : GS Phong Lê
Sách trưng bày
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Di chúc, và 100 năm Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xây, cuốn sách được chính tác giả, GS. Phong Lê lựa chọn trong những nghiên cứu của mình trong nhiều chục năm qua theo một chủ đề xuyên suốt: các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo cấu trúc từ xa đến gần, từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh của Người khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam  năm 1919 đến Di chúc năm 1969; và từ Di chúc 1969 cho đến năm 2019 đã được 100 năm. Một trăm năm đó đã bao quát hết thảy sự nghiệp thiêng liêng, cuộc đời vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non song ta, đất nước ta”.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục