Chia sẻ
Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của &a
Tác giả : Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Đã hết hàng
95,000
95,000
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng việt Nam, người chiến sẽ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã không ngừng đấu tranh vì hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được không thể thiếu sự sáng cuốt, đường lối cách mạng đúng đắn, tư tưởng kiên định và sự dày công lựa chọn, tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh toàn quốc đang kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí minh với bút danh X.Y.Z đã viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” nhằm làm cho cán bộ, đảng viên hiểu về đạo đức và phẩm chất cách mạng, thực hiện nghĩa vụ của ngươi cán bộ, đảng viên với nhân dân, với Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm, cuốn sách Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “Sửa đổi lối làm việc” được tổng hợp, sưu tầm, chọn lọc và biên soạn từ những tư liệu lịch sử và những phân tích, nghiên cứu liên quan với sự đánh giá, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của &a
Tác giả:  Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2016
95,000 đ
Tác giả : Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Số lượng
0
Cho vào giỏ
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng việt Nam, người chiến sẽ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã không ngừng đấu tranh vì hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được không thể thiếu sự sáng cuốt, đường lối cách mạng đúng đắn, tư tưởng kiên định và sự dày công lựa chọn, tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh toàn quốc đang kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí minh với bút danh X.Y.Z đã viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” nhằm làm cho cán bộ, đảng viên hiểu về đạo đức và phẩm chất cách mạng, thực hiện nghĩa vụ của ngươi cán bộ, đảng viên với nhân dân, với Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm, cuốn sách Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “Sửa đổi lối làm việc” được tổng hợp, sưu tầm, chọn lọc và biên soạn từ những tư liệu lịch sử và những phân tích, nghiên cứu liên quan với sự đánh giá, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục