Vào năm 1943 - 1944, đồng chí Đinh Chương, người Cao Bằng được ở gần Bác một thời gian.

Trong một lần ngồi cạnh Bác, Bác đã đọc cho ghi một bài thơ bằng chữ Hán. Đồng chí Đinh Chương đánh mất bản ghi bài thơ đó nhưng còn nhớ đại ý như sau:

“Làm thơ cách mạng trước hết phải cách mạng tấm lòng,

Cải tạo xã hội trước hết phải cải tạo bản thân mình,

Tự phê bình cho thành nền nếp thường xuyên

Trước hết, phải sửa mình, tu dưỡng bản thân

Sau mới biết dạy bảo cấp dưới

Sau, mới biết làm gương cho quần chúng nghe theo...

Sau những năm 1974 - 1975, theo lời các đồng chí bạn lão thành cách mạng với đồng chí Đinh Chương, đồng chí Chương vẫn đọc cho bạn bè, con cháu nghe bài “răn” này của Bác.

Muốn “cách mạng tấm lòng mình”, đảng viên, cán bộ cần nên:

“Cứ đêm đêm, ta lại xét kết nạp ta vào Đảng

Thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm

Đến trọn đời, từng giờ là cộng sản

Những nỗi đau ta, cũng sáng búa liềm” (1)

(1) Trích bài thơ “Tâm sự Đảng viên” của Việt Phương, 1963.

Trích từ cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản.