Chia sẻ
Hồ Chí Minh Toàn tập (siêu đại )
Tác giả : Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành : 2008
Sách trưng bày
Cuốn sách Hồ Chí Minh Toàn tập khổ lớn được biên soạn trên cơ sở bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập năm 2002, gồm 12 tập, gồm hơn 1.200 bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, đã được xác minh, thẩm định. Cuốn sách có sự điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp và thống nhất, đồng thời được bổ sung 377 bức ảnh tư liệu phản ánh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Những tác phẩm của Người được phản ánh trong cuốn sách là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm mục tiêu  giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để mang tới tự do, hạnh phúc cho con người; độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, như mong muốn tột bậc của Người là "làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Bạn chưa đang nhập
Hồ Chí Minh Toàn tập (siêu đại )
Tác giả:  Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành: 2008
Tác giả : Hồ Chí Minh
Sách trưng bày
Cuốn sách Hồ Chí Minh Toàn tập khổ lớn được biên soạn trên cơ sở bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập năm 2002, gồm 12 tập, gồm hơn 1.200 bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, đã được xác minh, thẩm định. Cuốn sách có sự điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp và thống nhất, đồng thời được bổ sung 377 bức ảnh tư liệu phản ánh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Những tác phẩm của Người được phản ánh trong cuốn sách là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm mục tiêu  giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để mang tới tự do, hạnh phúc cho con người; độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, như mong muốn tột bậc của Người là "làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Sách cùng chuyên mục
Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sách bán NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Tư cách người cách mạng Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Lịch sử nước ta Sách trưng bày NXB: Trẻ
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 14 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 13 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 12 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 11 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba) tập 10 Sách trưng bày NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Sách xem nhiều