Chia sẻ
Lịch sử nước ta
Tác giả : Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Trẻ
Năm phát hành : 2020
Sách trưng bày
Lịch sử nước ta là một bài diễn ca lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng tác năm 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Bài thơ gồm 208 câu thơ lục bát dễ thuộc, dễ hiểu, phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ là hơn 95% dân số mù chữ.
Hai câu đầu bài thơ đã trở lên phổ biến và nổi tiếng trên khắp Việt Nam:
Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Hồ Chí Minh đã tường thuật cả tiến trình hơn 4.000 năm lịch sử "dựng nước và giữ nước" cho đến đầu thế kỷ XX. Tất cả chỉ 14 trang, có nhắc tới đủ hết các triều đại, nhân vật lịch sử Việt Nam.
Cuốn sách phù hợp với tất cả người dân Việt Nam, nhất là học sinh sử dụng khi sinh hoạt và học tập.
Bạn chưa đang nhập
Lịch sử nước ta
Tác giả:  Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: NXB Trẻ
Năm phát hành: 2020
Tác giả : Hồ Chí Minh
Sách trưng bày
Lịch sử nước ta là một bài diễn ca lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng tác năm 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Bài thơ gồm 208 câu thơ lục bát dễ thuộc, dễ hiểu, phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ là hơn 95% dân số mù chữ.
Hai câu đầu bài thơ đã trở lên phổ biến và nổi tiếng trên khắp Việt Nam:
Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Hồ Chí Minh đã tường thuật cả tiến trình hơn 4.000 năm lịch sử "dựng nước và giữ nước" cho đến đầu thế kỷ XX. Tất cả chỉ 14 trang, có nhắc tới đủ hết các triều đại, nhân vật lịch sử Việt Nam.
Cuốn sách phù hợp với tất cả người dân Việt Nam, nhất là học sinh sử dụng khi sinh hoạt và học tập.
Sách cùng chuyên mục
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục