Chia sẻ
Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ (Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, phong các HCM - năm 2016
Tác giả : Ban Tuyên giáo Trung ương
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành :
Sách trưng bày
Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, đó là giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy việc làm thiết thực để chứng minh cho đạo đức cách mạng, giáo huấn, lôi cuốn, thuyết phục mọi người hành động vì sự nghiệp chung của đất nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Một người phải biết học nhiều người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau, đó là một cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục cực kì hiệu quả.
Thể theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, cuốn sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ (sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2016)” được NXB Thông tin và Truyền thông tổ chức xuất bản, phát hành. Cuốn sách giới thiệu 168 tấm gương tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh (tính đến thời điểm tháng 5 năm 2016). Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, mỗi cá nhân, tập thể khác nhau có cách học tập, làm theo gương Bác khác nhau nhưng tựu chung đều thể hiện chân, thiện, mỹ.
Bạn chưa đang nhập
Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ (Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, phong các HCM - năm 2016
Tác giả:  Ban Tuyên giáo Trung ương
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Tác giả : Ban Tuyên giáo Trung ương
Sách trưng bày
Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, đó là giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy việc làm thiết thực để chứng minh cho đạo đức cách mạng, giáo huấn, lôi cuốn, thuyết phục mọi người hành động vì sự nghiệp chung của đất nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Một người phải biết học nhiều người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau, đó là một cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục cực kì hiệu quả.
Thể theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, cuốn sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ (sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2016)” được NXB Thông tin và Truyền thông tổ chức xuất bản, phát hành. Cuốn sách giới thiệu 168 tấm gương tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh (tính đến thời điểm tháng 5 năm 2016). Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, mỗi cá nhân, tập thể khác nhau có cách học tập, làm theo gương Bác khác nhau nhưng tựu chung đều thể hiện chân, thiện, mỹ.
Sách cùng chuyên mục
Sách cùng chuyên mục