Chia sẻ
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức
Tác giả : GS.TS.NGND Trần Văn Bính
Phát hành bởi : NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành : 2014
Sách trưng bày
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí minh quan tâm tới tất cả các lĩnh vực của đời sống từ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng,… song lĩnh vực mà Người đề cập nhiều nhất chính là tư tưởng, đạo đức và lối sống. Ở Hồ Chí Minh, văn hóa và đạo đức có sự gắn quyện, hài hòa, đã đạt tới sự thống nhất cao độ giữa công và tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Chính vì thế, Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và danh dự”, thành biểu tượng của đạo đức, văn minh, không chỉ của Đảng ta, dân tộc ta mà còn là biểu tượng của đạo đức, văn minh nhân loại.
Cuốn sách được biên soạn từ các bài viết nghiên cứu của GS.TS.NGND. Trần Văn Bính nhân dịp hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bài nghiên cứu được viết dưới các góc độ khác nhau, làm toát lên những tư tưởng cơ bản nhất, sát thực nhất về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay, từ đó khẳng định những đóng góp to lớn của Người đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Bạn chưa đang nhập
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức
Tác giả:  GS.TS.NGND Trần Văn Bính
Phát hành bởi: NXB Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành: 2014
Tác giả : GS.TS.NGND Trần Văn Bính
Sách trưng bày
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí minh quan tâm tới tất cả các lĩnh vực của đời sống từ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng,… song lĩnh vực mà Người đề cập nhiều nhất chính là tư tưởng, đạo đức và lối sống. Ở Hồ Chí Minh, văn hóa và đạo đức có sự gắn quyện, hài hòa, đã đạt tới sự thống nhất cao độ giữa công và tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Chính vì thế, Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và danh dự”, thành biểu tượng của đạo đức, văn minh, không chỉ của Đảng ta, dân tộc ta mà còn là biểu tượng của đạo đức, văn minh nhân loại.
Cuốn sách được biên soạn từ các bài viết nghiên cứu của GS.TS.NGND. Trần Văn Bính nhân dịp hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bài nghiên cứu được viết dưới các góc độ khác nhau, làm toát lên những tư tưởng cơ bản nhất, sát thực nhất về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay, từ đó khẳng định những đóng góp to lớn của Người đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Sách cùng chuyên mục
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà Sách trưng bày NXB: Thông tin - Truyền thông
Sách cùng chuyên mục